Gericht Periodiek Onderzoek (GPO)

Sommige werkzaamheden in de bouwnijverheid gaan gepaard met bijzondere gezondheidsrisico’s. Medewerkers die hiermee te maken hebben, hebben recht op een GPO. Er zijn verschillende richtlijnen voor de uitvoering en inhoud van GPO's. Active Living hanteert de richtlijnen van: 

 • Volandis 
 • C.R.O.W. 400
 • NOGEPA
Volandis - Asbest

Onderdeel van het carcinogenenbeleid van de Overheid vormt de verplichte vastlegging van werksituaties en medewerkers die met carcinogene stoffen werken, alsmede de medische gegevens verkregen uit arbeidsgezondheidskundig onderzoek van de betreffende medewerkers. Asbest neemt hierbij een bijzondere plaats in vanwege haar sterke carcinogene potentie en het verspreid voorkomen in het arbeidsmilieu. In samenhang met advisering ter voorkoming van gezondheidsschade is medische begeleiding van individuen die mogelijk aan asbest worden blootgesteld een wezenlijke arbeidsgezondheidskundige zorg.

Periodiciteit

Voor aanvang van het eerste werk waarbij blootstelling aan asbest boven het actieniveau mogelijk is, daarna eens per 2 jaar. Indien de medewerker in een jaar tevens rechts heeft op een PAGO of DIA, dan worden beide onderzoeken gecombineerd uitgevoerd.

Volandis - Bodemsanering/verontreinigde grond

In verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water kunnen voor de gezondheid schadelijke stoffen zitten. Het onderzoek is gericht op een vroegtijdige ontdekking van mogelijke gezondheidsschade en tevens gericht op de beoordeling van de geschiktheid voor deze werkzaamheden.

Periodiciteit

Het GPO wordt uitgevoerd als een medewerker voor het eerst werkzaamheden gaat verrichten waarbij blootstelling aan schadelijk stoffen mogelijk is. Vervolgens vindt dit onderzoek jaarlijks plaats. Indien de medewerker in een jaar tevens rechts heeft op een PAGO of DIA, dan worden beide onderzoeken gecombineerd uitgevoerd.

Volandis - Chemische industrie

Medewerkers die werkzaamheden op terreinen van de chemische industrie dienen uit te voeren kunnen daarbij blootgesteld worden aan toxische stoffen. Het onderzoek is gericht op een vroegtijdige ontdekking van mogelijke gezondheidsschade en tevens gericht op de beoordeling van de geschiktheid voor deze werkzaamheden.

Periodiciteit

Het GPO wordt uitgevoerd als een medewerker voor het eerst werkzaamheden gaat verrichten waarbij blootstelling aan schadelijk stoffen mogelijk is. Vervolgens vindt dit onderzoek jaarlijks plaats. Indien de medewerker in een jaar tevens rechts heeft op een PAGO of DIA, dan worden beide onderzoeken gecombineerd uitgevoerd.

Volandis - Machinisten van torenkraan, mobiele kraan of mobiele heistelling

De geneeskundige verklaring voor personen werkzaam met torenkraan, mobiele kraan en mobiele heistelling is sinds 1998 niet meer wettelijk verplicht. Indien door de medewerker een schriftelijk bewijs van deelname aan het onderzoek wordt verlangd, kan Active Living dit verstrekken.

Periodiciteit

Eens per 2 jaar. Indien de medewerker in een jaar tevens rechts heeft op een PAGO of DIA, dan worden beide onderzoeken gecombineerd uitgevoerd.

Volandis - Natuursteen (zandsteen)

Specifiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek voor medewerkers in de natuursteenbranche, die werkzaamheden verrichten aan materialen met een hoog kwartsgehalte. Hieronder wordt mede begrepen het onderzoek van personen die belast zullen worden met de be- of verwerking van zandsteen.

Periodiciteit

Jaarlijks. Indien de medewerker in een jaar tevens rechts heeft op een PAGO of DIA, dan worden beide onderzoeken gecombineerd uitgevoerd.

Volandis - Offshore

Extra aandacht zal moeten worden gegeven aan de sociale situatie en de psycho-mentale belasting van de betrokken medewerker. De uitslag van het onderzoek kan worden aangetekend in het Personal Safety Logboek (PSL) van de medewerker.

Periodiciteit

Eens per twee jaar. Vanaf 50 jaarlijks. Indien de medewerker in een jaar tevens rechts heeft op een PAGO of DIA, dan worden beide onderzoeken gecombineerd uitgevoerd.

Volandis - Overdruk

Een medewerker die wordt belast met het verrichten van duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk moet voor aanvang van deze werkzaamheden medisch geschikt bevonden zijn. Verder moet het medisch onderzoek jaarlijks worden herhaald. Dit arbeidsgezondheidskundig onderzoek wordt uitgevoerd door gecertificeerde duikerartsen.

Periodiciteit

Voor aanvang van de werkzaamheden en verder jaarlijks. Indien de medewerker in een jaar tevens rechts heeft op een PAGO of DIA, dan worden beide onderzoeken gecombineerd uitgevoerd.

Volandis - Perslucht

In voorkomende gevallen wordt gewerkt met perslucht. Dit geschiedt als regel in fysiek zwaar belastende werkomstandigheden, dan wel in noodsituaties. Er is dan een gericht medisch onderzoek noodzakelijk om de geschiktheid voor dat werk te bepalen.

Periodiciteit

Eens per 2 jaar tot de leeftijd van 50 jaar is bereikt. Boven het 50-ste levensjaar wordt het onderzoek jaarlijks uitgevoerd. Indien de medewerker in een jaar tevens recht heeft op een PAGO of DIA, dan worden beide onderzoeken gecombineerd uitgevoerd.

C.R.O.W. 400 Werken in en met verontreinigde bodem - Type A

Medewerkers die werkzaamheden gaan verrichten binnen de verontreinigde zone waarbij een veiligheidsklasse 'Rood' of 'Zwart' van toepassing is, moeten hiervoor volgens artikel 4.10a van het Arbobesluit geschikt zijn bevonden in een arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Dit onderzoek moet direct gerelateerd zijn aan de gezondheidsrisico's die met het werken in en met verontreinigde bodem of baggerspecie samenhangen. Als de medewerker geschikt wordt bevonden, wordt aan hem/haar een geschiktheidsverklaring verstrekt. 

Inhoud

 • Onderzoek naar chronische huidaandoeningen, met name op handen, voeten en gelaat;
 • Onderzoek naar allergie van huid en luchtwegen;
 • Onderzoek naar longfunctie, in verband met ademhalingsbescherming;
 • Onderzoek naar reukfunctie, in verband met alertheid op onverwachte verontreiniging, veranderingen of toename van geur;
 • Uitvoering van biometrische bepalingen: lengte/gewicht, bloeddruk, urineonderzoek (eiwit, glucose, bloed), bloedonderzoek (lever- en nierfunctie en bloedcellen (VBK));
 • Onderzoek naar gehoorfunctie door middel van audiogram;
 • Onderzoek naar gezichtsvermogen door middel van visustest;
 • Vermogen om kleuren goed te zien, in verband met alertheid op onverwachte verontreinigingen en verandering van kleur;
 • Lichamelijk onderzoek door de keuringsarts;
 • Gesprek met de keuringsarts.

Periodiciteit

De standaardfrequentie voor herhaling, die daarmee bepalend is voor de geldigheidsduur van de geschiktheidsverklaring, is 1 jaar ± 1 maand. De keuringsarts kan hiervan onderbouwd afwijken en een langere termijn kiezen voor de duur van de verklaring. Er kan een maximale termijn van 2 jaar worden aangehouden. 

C.R.O.W. 400 Werken in en met verontreinigde bodem - Type B

Als medewerkers buitenluchtafhankelijke adembescherming moeten dragen, moet het gezondheidskundig onderzoek op deze activiteiten zijn aangepast.

Inhoud

 • Alle onderzoeken zoals beschreven bij het GPO C.R.O.W. Werken in en met verontreinigde bodem - Type A
 • Onderzoek naar astma en COPD, in verband met ademhalingsbescherming;
 • Onderzoek naar de toepasbaarheid van de ademhalingsbescherming (bijvoorbeeld door hinder van baard, bril of afwijkende vorm van het gelaat);
 • Rust ECG

Periodiciteit

De standaardfrequentie voor herhaling, die daarmee bepalend is voor de geldigheidsduur van de geschiktheidsverklaring, is 1 jaar ± 1 maand. De keuringsarts kan hiervan onderbouwd afwijken en een langere termijn kiezen voor de duur van de verklaring. Er kan een maximale termijn van 2 jaar worden aangehouden. 

C.R.O.W. 400 Werken in en met verontreinigde bodem - Type C

Voor het dragen van buitenlucht-onafhankelijke adembescherming is een specifieke beoordeling verplicht. 

Inhoud

 • Alle onderzoeken zoals beschreven bij het GPO C.R.O.W. Werken in en met verontreinigde bodem - Type A+B
 • Geen zoutarm dieet, in verband met uitdroging ten gevolge van heat stress;
 • Uitvoeren van inspanningstest ten behoeve van conditiemeting.

Periodiciteit

De standaardfrequentie voor herhaling, die daarmee bepalend is voor de geldigheidsduur van de geschiktheidsverklaring, is 1 jaar ± 1 maand. De keuringsarts kan hiervan onderbouwd afwijken en een langere termijn kiezen voor de duur van de verklaring. Er kan een maximale termijn van 2 jaar worden aangehouden. 

NOGEPA Offshore

Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren op een boorplatform of -eiland dienen in het bezit te zijn van een geldigeNOGEPA keuring uitgevoerd door een geregistreerde NOGEPA Keuringsarts 

Inhoud

 • NOGEPA Medische vragenlijst;
 • Lengte/gewicht;
 • BMI;
 • Vetpercentage;
 • Buikomvang;
 • Bloeddruk;
 • Gehoor;
 • Visus;
 • Urineonderzoek;
 • Rust ECG;
 • Spirometrie
 • Eventueel aanvullend onderzoek op verzoek van de keuringsarts: bloedonderzoek

Periodiciteit

Een NOGEPA keuring heeft een geldigheidsduur van twee jaar

Contactformulier

Wilt u meer informatie over GPO's? Onze medewerkers staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

 

Marije van der Velde
Projectmanager

Contactgegevens

 • Telefoonnummer
  026 7410 410
 • E-mailadres
  info@activeliving.nl
Frank Broekhof
Projectmanager

 •  

Over Active Living

Active Living coacht mensen om vitaliteit te managen.

Lees meer

Neem contact op

Heeft u interesse en wilt u graag meer informatie? Bel ons op 026-7410410 of mail naar info@activeliving.nl

Lees meer

ISO

Het managementsysteem van Active Living B.V. is door LRQA goedgekeurd voor de volgende norm(en): ISO 9001:2015